Nr. rachunku bankowego do wpłat:

 51 8200 0008 2001 0011 5544 0001
             BS Krasnystaw, o/Gorzków

 

         Informacja dotycząca zapytania ofertowego - NABÓR EKSPERTÓW ZEWNĘTRZNYCH DO PRACY W KOMISJI PRZYZNAJĄCEJ DOTACJE W RAMACH PROGRAMU MARKA LOKALNA SZANSĄ ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI NA SZLACHECKIM SZLAKU W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM

 Zamawiający informuje, że wskazany w treści zapytania załącznik ofertowy nr 4 – uszczegółowienie doświadczenia został umieszczony w tekście omyłkowo w związku z powyższym nie jest wymagany jako część składanej oferty.

 Oferta powinna zawierać:

  1. Wypełniony formularz ofertowy (załącznik nr 1);
  2.  Życiorys (załącznik nr 2);
  3.  List motywacyjny;
  4.  Kserokopia dokumentu poświadczającego wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów);
  5.  Kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie oraz wykaz zrealizowanych usług (załącznik nr 3 wraz z kopiami dokumentów wskazanymi w załączniku);
  6.  Kopie innych dodatkowych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach;

 

Termin składania ofert upływa dnia 28.04.2014 o godz. 14.00 (decyduje data wpływu oferty).

Najnowsze artykuły w kategorii

Linki

 

Instytut Wsparcia Organizacji
Pozarządowych

zrealizował projekt
„Wspieraj lokalnie”
we współpracy z
PITax.pl Rozliczenie PIT

NAJNOWSZE ZDJĘCIA...

//