Nr. rachunku bankowego do wpłat:

 51 8200 0008 2001 0011 5544 0001
             BS Krasnystaw, o/Gorzków

 

Projekt Systemowy "Masz Szanse"

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorzkowie w 2010 r. realizuje projekt systemowy pt:

"Masz szansę".

Projekt realizowany jest w ramach Priorytetu VII "Promocja integracji społecznej", Działanie 7.1 "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji", Poddziałanie 7.1.1 "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej", Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013. Projek jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Celem ogólnym projektu jest zwiększenie aktywności zawodowej osób bezrobotnych i koszystających ze wsparcia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Gorzkowie

 

Cele szczegółowe:

- zwiększenie motywacji do działania i wiary we własne siły

- zwiększenie zdolności komunikacyjnych uczestników projektu

- zwiększenie kwalifikacji zawodowych i zdobycie umiejętności umożliwiających wejście/powrót na rynek pracy

- upowszechnianie aktywnej integracji i pracy socjalnej

 

Uczestnikami projektu systemowego realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorzkowie mogą być osoby:

a) zamieszkujące na terenie Gminy Gorzków

b) zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy

c) bedące klientami Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gorzkowie

d) zagrożone wykluczeniem społecznym

 

Rekrutację przeprowadzą pracownicy socjalni oraz kierownik GOPS

 

Projekt obejmuje zadania z zakresu aktywnej integracji, które zostaną uzgodnione indywidualnie z klientem. Uczestnicy projektu zostaną objęci kompleksowym wsparciem poprzez zastosowanie narzędzi w postaci kontraktów socjalnych i instrumentów aktywnej integracji.

 

Szczegółowe informacje o projekcie: GOPS, ul Główna 9, 22- 315 Gorzków, Tel. kontaktowy 846838506.

Realizacja Projektu ...

 • Informacja o realizacji projektu "Masz Szanse".

         Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorzkowie Realizuje projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VII " Promocja integracji społecznej" Działania 7.1. "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji" Poddziałanie 7.1.1. " Rozwój i...

  Czytaj więcej...

 • Trening Automotywacji.

         Gmina Gorzków/ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorzkowie kontynuuje realizację projektu systemowego pt. „Masz szansę”w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W ramach zawartych kontraktów socjalnych w czerwcu 2010r. 6 osób uczestniczyło w szkoleniu „Trening Automotywacji”. Celem...

  Czytaj więcej...

 • Wycena przedmiotu zamówienia.

         W związku z planowanym zamówieniem na usługi szkoleniowe, na potrzeby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gorzkowie , który realizuje projekt systemowy pt. ,,Masz szansę” w ramach Priorytetu VII Promocja aktywnej integracji, Działania 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji,...

  Czytaj więcej...

 • Rekrutacja.

         W wyniku rekrutacji do projektu systemowego pod tytułem „ Masz szansę” realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorzkowie zostało zakwalifikowych 6 osób korzystających z pomocy społecznej, w tym 5 osób bezrobotnych oraz jedna zatrudniona w rolnictwie. Uczestnicy projektu zostali...

  Czytaj więcej...

Linki

 

Instytut Wsparcia Organizacji
Pozarządowych

zrealizował projekt
„Wspieraj lokalnie”
we współpracy z
PITax.pl Rozliczenie PIT

NAJNOWSZE ZDJĘCIA...

//