Nr. rachunku bankowego do wpłat:

 51 8200 0008 2001 0011 5544 0001
             BS Krasnystaw, o/Gorzków

 

Informacja o realizacji projektu "Masz Szanse".

       Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorzkowie Realizuje projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VII " Promocja integracji społecznej" Działania 7.1. "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji" Poddziałanie 7.1.1. " Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej"

Cel projektu:Zwiększenie aktywności społeczno zawodowej 14 osób bezrobotnych, będących klientami pomocy społecznej z Gminy Gorzków do końca 2012 roku.

Uczestnikami są osoby spełniające poniższe kryteria:

- korzystające z pomocy społecznej,

- zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy/ zatrudnione w rolnictwie,

- zamieszkałe na terenie Gminy Gorzków.

- deklarujące chęć uczestnictwa w projekcie

- zagrożone wykluczeniem społecznym

FORMY WSPARCIA

Uczestnicy projektu zostaną objęci kompleksowym wsparciem przez zastosowanie narzędzi w postaci kontraktów socjalnych i instrumentów aktywnej integracji, mających na celu przywrócenie ich na rynek pracy oraz integrację ze społeczeństwem.

BIURO PROJEKTU

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorzkowie

pokój nr. 1

ul . Główna 9

22-315 Gorzków

tel. 84 68 38 506

Realizacja Projektu ...

 • Informacja o realizacji projektu "Masz Szanse".

         Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorzkowie Realizuje projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VII " Promocja integracji społecznej" Działania 7.1. "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji" Poddziałanie 7.1.1. " Rozwój i...

  Czytaj więcej...

 • Trening Automotywacji.

         Gmina Gorzków/ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorzkowie kontynuuje realizację projektu systemowego pt. „Masz szansę”w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W ramach zawartych kontraktów socjalnych w czerwcu 2010r. 6 osób uczestniczyło w szkoleniu „Trening Automotywacji”. Celem...

  Czytaj więcej...

 • Wycena przedmiotu zamówienia.

         W związku z planowanym zamówieniem na usługi szkoleniowe, na potrzeby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gorzkowie , który realizuje projekt systemowy pt. ,,Masz szansę” w ramach Priorytetu VII Promocja aktywnej integracji, Działania 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji,...

  Czytaj więcej...

 • Rekrutacja.

         W wyniku rekrutacji do projektu systemowego pod tytułem „ Masz szansę” realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorzkowie zostało zakwalifikowych 6 osób korzystających z pomocy społecznej, w tym 5 osób bezrobotnych oraz jedna zatrudniona w rolnictwie. Uczestnicy projektu zostali...

  Czytaj więcej...

Linki

 

Instytut Wsparcia Organizacji
Pozarządowych

zrealizował projekt
„Wspieraj lokalnie”
we współpracy z
PITax.pl Rozliczenie PIT

NAJNOWSZE ZDJĘCIA...

//