Nr. rachunku bankowego do wpłat:

 51 8200 0008 2001 0011 5544 0001
             BS Krasnystaw, o/Gorzków

 

Informacja dla rolników - szacowanie strat.

OGŁOSZENIE!

W związku z wystąpieniem na terenie Gminy Gorzków strat   w uprawach rolniczych i sadowniczych spowodowanych przez grad i ulewny deszcz, poszkodowani rolnicy powinni osobiście zgłaszać się do Urzędu Gminy z wypełnionymi oświadczeniami upraw, które są dostępne u sołtysów i w Urzędzie Gminy.

Wypełnione oświadczenia upraw powinny być zgodne z wnioskami o dopłaty bezpośrednie składane w ARiMR.

Pomoc polega jedynie na uzyskaniu kredytu preferencyjnego – warunkiem uzyskania takiego kredytu jest poniesienie szkód powyżej 30% średniego rocznego dochodu danego rolnika z gospodarstwa.

Oprocentowanie roczne płacone bankowi przez kredytobiorcę wynosi w przypadku gospodarstw rolnych ubezpieczonych (tj. posiadających w dniu wystąpienia szkód co najmniej 50% powierzchni upraw rolnych ubezpieczonych, z wyłączeniem łąk i pastwisk, lub co najmniej 50% liczby zwierząt gospodarskich, co najmniej od jednego z ryzyk) – 1,5%. Natomiast gospodarstwa „nieubezpieczone” płacą oprocentowanie w wysokości 2,8125%;

 

Szacowanie strat - informacja dla rolników SiR I

 

Procedura szacowania strat – informacje dla właścicieli gospodarstw rolnych lub działów specjalnych produkcji rolnej.

Straty w gospodarstwach rolnych spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę powinny być zgłaszane przez właścicieli gospodarstw rolnych lub działów specjalnych produkcji rolnej niezwłocznie po stwierdzeniu skutków tych zjawisk. Straty należy zgłosić do urzędu gminy/urzędu miejskiego/urzędu miasta właściwego ze względu na miejsce ich wystąpienia. Zgłoszenia dokonuje się na formularzach oświadczeń opracowanych każdego roku przez Wydział Środowiska i Rolnictwa. W 2014 r. opracowano następujące wzory oświadczeń:

Oświadczenie rolnika uprawy 2014 (1) dla strat powstałych w plonie roślin uprawnych;
Oświadczenie zwierzęta 2014 (2) dla gospodarstw rolnych, w których utrzymywane są zwierzęta gospodarskie lub powstały w nich straty;
Oświadczenie o stratach w sadach 2014 (3) dla strat inwestycyjnych w sadach lub plantacjach wieloletnich, których okres użytkowania jest dłuższy niż 5 lat, z wyłączeniem plantacji truskawek, plantacji choinek oraz roślin na cele energetyczne. Straty inwestycyjne w tym wypadku polegają na całkowitej utracie drzew lub krzewów i konieczności dokonania nowych nasadzeń;
Oświadczenie o stratach w budynkach 2014 (4) dla strat powstałych w budynkach gospodarczych lub sprzęcie rolniczym, służących do produkcji rolnej. W przypadku wystąpienia strat tylko w majątku trwałym, nie ma potrzeby wypełniania pozostałych formularzy.

 

Wypełnione formularze należy złożyć niezwłocznie do urzędu gminy właściwego ze względu na miejsce wystąpienia strat. Komisje w urzędach gmin dokonują szacowania strat w terminie dwóch miesięcy od zgłoszenia, czyli złożenia oświadczeń o stratach, nie później jednak niż:

- do czasu zbioru plonu głównego danej uprawy albo jej likwidacji, lub

- w terminie 12 miesięcy od ustąpienia wody umożliwiającego komisji rozpoczęcie szacowania – w przypadku szacowania szkód w budynkach lub drzewach owocowych spowodowanych przez powódź, lub
- do dnia 31 października danego roku, jeżeli ujemne skutki przezimowania wystąpiły do dnia 30 kwietnia tego roku albo do dnia 31 października roku następującego po roku, w którym w grudniu wystąpiły ujemne skutki przezimowania – w przypadku szacowania szkód w drzewach owocowych spowodowanych przez ujemne skutki przezimowania.

 

Wszystkie dane dotyczące upraw powinny być zgodne z wnioskiem o dopłaty składanym do ARiMR.

 

W przypadku gospodarstwa rolnego położonego na obszarze co najmniej dwóch gmin, w których wystąpiły szkody, formularze składa się do każdej gminy oddzielnie, wpisując do nich tylko uprawy znajdujące się na terenie danej gminy. Po sporządzeniu protokołów cząstkowych są one przekazywane przez rolnika do gminy, na terenie której znajduje się siedziba gospodarstwa (tzn. miejsce zamieszkania rolnika). Komisja w tej gminie sporządza protokół zbiorczy, wpisując do niego wszystkie uprawy z protokołów cząstkowych oraz uprawy położone na swoim terenie oraz produkcję zwierzęcą na podstawie oświadczenia rolnika.

 

Oświadczenie o produkcji zwierzęcej rolnik wypełnia w gminie, w której gospodarstwo ma swoją siedzibę.

 

Jeżeli w miejscu zamieszkania rolnik nie posiada żadnych upraw, formularz oświadczenia o stratach składa do gminy właściwej ze względu na miejsce położenia upraw. W przypadku gdy uprawy te są położone w kilku gminach, formularze składa do każdej z nich. Sporządzone przez komisje protokoły cząstkowe, rolnik przekazuje do gminy właściwej ze względu na miejsce położenia większej części upraw, w celu sporządzenia protokołu zbiorczego.

 

W przypadku gdy gospodarstwo rolne posiada grunty rolne poza województwem lubelskim i na gruntach tych powstały szkody, rolnik kontaktuje się z gminami na terenie tych województw. Składa do nich odpowiednie dokumenty opracowane przez właściwe urzędy wojewódzkie lub inne instytucje, w zależności od procedury. Po sporządzeniu protokołów cząstkowych, producent rolny przekazuje je wojewodzie właściwemu ze względu na położenie największej części gospodarstwa, w celu sporządzenia protokołu zbiorczego, który następnie stanowi podstawę do wydania opinii nt. strat albo potwierdzenia wystąpienia szkód.

 

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości i pytań prosimy o kontakt telefoniczny z Wydziałem Środowiska i Rolnictwa LUW w Lublinie (nr telefonu 81 74-24-542 lub 81 74-24-530).

Linki

 

Instytut Wsparcia Organizacji
Pozarządowych

zrealizował projekt
„Wspieraj lokalnie”
we współpracy z
PITax.pl Rozliczenie PIT

NAJNOWSZE ZDJĘCIA...

//