Nr. rachunku bankowego do wpłat:

 51 8200 0008 2001 0011 5544 0001
             BS Krasnystaw, o/Gorzków

 

ARiMR zaprasza na szkolenie.

arimr logo
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
w Krasnymstawie

zaprasza na szkolenie

 

DOPŁATY BEZPOŚREDNIE 2018
e-wniosek
2 MARCA 2018 r. GODZ. 9:00
Centrum Społeczno-Kulturalne w Gorzkowie

Ważna informacja dla hodowców trzody chlewnej

weterynaria
        Powiatowy Lekarz Weterynarii w Krasnymstawie informuje, że zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 lutego 2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń, które wchodzi w życie z dniem 27 lutego 2018 r. na terytorium całego kraju osoby utrzymujące trzodę chlewną obowiązują następujące przepisy:

Nakazuje się:

 • karmienie świń paszą zabezpieczoną przed dostępem zwierząt wolno żyjących,
 • prowadzenie rejestru środków transportu do przewozu świń wjeżdżających na teren gospodarstwa oraz rejestru wejść osób do pomieszczeń, w których utrzymywane są świnie,
 • zabezpieczenie budynku, w którym utrzymywane są świnie, przed dostępem zwierząt wolno żyjących oraz domowych,
 • utrzymywanie świń w odrębnych, zamkniętych pomieszczeniach, w których są utrzymywane tylko świnie, mających oddzielne wejścia oraz niemających bezpośredniego przejścia do innych pomieszczeń, w których są utrzymywane zwierzęta kopytne,
 • wykonywanie czynności związanych z obsługą świń wyłącznie przez osoby, które wykonują te czynności tylko w danym gospodarstwie,
 • stosowanie przez osoby wykonujące czynności związane z obsługą świń, przed rozpoczęciem tych czynności, środków higieny niezbędnych do ograniczenia ryzyka szerzenia się afrykańskiego pomoru świń, w tym mycie i odkażanie rąk oraz oczyszczanie i odkażanie obuwia,
 • bieżące oczyszczanie i odkażanie narzędzi oraz sprzętu wykorzystywanych do obsługi świń,
 • używanie przez osoby wykonujące czynności związane z obsługą świń odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego przeznaczonego wyłącznie do wykonywania tych czynności,
 • wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wejściami do pomieszczeń, w których są utrzymywane świnie, i wyjściami z tych pomieszczeń, przy czym szerokość wyłożonych mat powinna być nie mniejsza niż szerokość danego wejścia lub wyjścia, a długość - nie mniejsza niż 1 m, a także stałe utrzymywanie tych mat w stanie zapewniającym utrzymanie skuteczności działania środka dezynfekcyjnego,
 • sporządzenie przez posiadaczy świń spisu posiadanych świń, z podziałem na prosięta, warchlaki, tuczniki, lochy, loszki, knury i knurki, oraz bieżące aktualizowanie tego spisu,
 • zabezpieczenie wybiegu dla świń podwójnym ogrodzeniem o wysokości wynoszącej co najmniej 1,5 m, związanym na stałe z podłożem - w przypadku utrzymywania świń w gospodarstwie w systemie otwartym;

 

Zakazuje się:

 • wnoszenia i wwożenia na teren gospodarstwa, w którym utrzymywane są świnie, zwłok dzików, tusz dzików, części tusz dzików i produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego pochodzących z dzików oraz materiałów i przedmiotów, które mogły zostać skażone wirusem afrykańskiego pomoru świń
 • wykonywania czynności związanych z obsługą świń przez osoby, które w ciągu ostatnich 72 godzin uczestniczyły w polowaniu na zwierzęta łowne lub odłowie takich zwierząt.

ARiMR zaprasza na szkolenie.

arimr logo

 


Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Biuro Powiatowe w Krasnymstawie
ul. Browarna 1
22-300 Krasnystaw

 

 

zaprasza na szkolenie
Płatności Bezpośrednie 2018
e-wnioski

12 luty 2018 r. godz. 9.00
Centrum Społeczno-Kulturalne w Gorzkowie

 

Badania monitoringowe zwierząt gospodarskich.

weterynaria

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Krasnymstawie zawiadamia,

że od lutego 2018 roku na terenie powiatu krasnostawskiego będą prowadzone badania monitoringowe zwierząt gospodarskich w kierunku enzootycznej białaczki bydła, brucelozy bydła, gruźlicy bydła oraz choroby Aujeszkiego u trzody chlewnej.

Lekarz weterynarii Ryszard Wójtowicz został wyznaczony do pobierania krwi od bydła oraz trzody chlewnej na terenie całej gminy.

Z poważaniem
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Krasnymstawie
Małgorzata Kalinowska

ARiMR informuje - spis zwierząt gospodarskich.

arimr logo
        Biuro Powiatowe ARiMR w Krasnymstawie uprzejmie informuje, że zgodnie z art. 20a. ust.1 ustawy z dnia 2 kwietnia 2004r o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz.U. z 2017r., poz. 546) posiadacz zwierzęcia gospodarskiego dokonuje co najmniej raz na 12 miesięcy, nie później niż w dniu 31 grudnia, spisu zwierzat przebywających w siedzibie stada, obejmującego liczbę i numery identyfikacyjne tych zwierząt.

W przypadku braku złożenia spisu zgodnie z art. 33 ust.1 pkt 11 posiadacz zwierzęcia gospodarczego podlega karze grzywny.

Ulotka informacyjna

Linki

 

Instytut Wsparcia Organizacji
Pozarządowych

zrealizował projekt
„Wspieraj lokalnie”
we współpracy z
PITax.pl Rozliczenie PIT

NAJNOWSZE ZDJĘCIA...

//