Nr. rachunku bankowego do wpłat:

 51 8200 0008 2001 0011 5544 0001
             BS Krasnystaw, o/Gorzków

 

wpis gospodarstwa w sanepidzie

Informacje w Urzędzie Gminy- Stasieczek Sławomir

infornacja dla producentów

druk wniosku

wzory wypełnienia wniosku

KRUS zaprasza rolników z Gminy Gorzków na szkolenie.

krus logo
        Dbając o wspólpracę z rolnikami i bieżące przekazywanie wiedzy z zakresu działania KRUS, Placówka Terenowa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Krasnymstawie serdecznie zaprasza na szkolenie dedykowane rolnikom z terenu Gminy Gorzków, które odbędzie się w dniu 16.06.2017r. o godzinie 12:00 (piątek) w Centrum Społeczno-Kulturalnym w Gorzkowie-Osadzie ul. Nadrzeczna 4.

Tematem szkolenia będą zagadnienia ubezpieczenia społecznego i emerytury rolników oraz zagadnienia związane z bezpieczeństwem pracy w rolnictwie.

Zapraszamy mieszkańców, sołtysów i radnych Gminy Gorzków do wzięcia udziału w szkoleniu, ktore zakończy się konkursem. Dla zwycięzców przewidziane są nagrody rzeczowe.
Serdecznie Zapraszamy

Kierownik PT KRUS Krasnystaw Justyna Przysiężniak

Rolnicy zobowiązani do rejestracji w Sanepidzie.

        W związku ze zbliżającym się sezonem zbiorów owoców i warzyw przypominamy o obowiązku zapewnienia bezpieczeństwa mikrobiologicznego żywności na etapie produkcji pierwotnej. Osoby zajmujące się produkcją pierwotną są zobowiązane do dokonania rejestracji prowadzonej działalności do właściwego Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.
Produkcja podstawowa (pierwotna) oznacza produkcję, uprawę roślin lub hodowlę zwierząt w celu pozyskania tzw. produktów podstawowych, w tym zbiory, dojenie, łowiectwo, rybołówstwo, zbieranie runa leśnego. Produkty pierwotne to:
• produkty pochodzenia roślinnego - zboża, owoce, warzywa, zioła, grzyby hodowlane;
• pochodzenia zwierzęcego, - jaja, surowe mleko, miód, produkty rybołówstwa, żywe małże;
• zbieranie w naturalnym środowisku produktów zarówno pochodzenia roślinnego jak i zwierzęcego, czyli : jagody, jeżyny, grzyby, ślimaki.
Zgodnie z obowiązującym stanem prawnym, każdy podmiot działający na rynku spożywczym, w tym rolnik prowadzący produkcję pierwotną tj. rolnicy, sadownicy sprzedający swoje produkty pochodzenia roślinnego do punktu skupu lub bezpośrednio do zakładów sektora spożywczego mają obowiązek rejestracji tej działalności. Rejestracja jest bezpłatna.
Zgłoszenie prowadzenia produkcji roślinnej należy dokonać na określonym wniosku (formularzu) dostępnym na stronie internetowej Powiatowej lub Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej (wsselublin.pis.gov.pl).
Państwowa Inspekcja Sanitarna w zakresie bezpieczeństwa żywności pochodzenia roślinnego, nadzór nad produkcją pierwotną prowadzi od etapu zbioru. Nadzór sprawuje nad produkcją podstawową oraz nad działaniami powiązanymi z tą produkcją. Działania powiązane z produkcją podstawową obejmują:
• transport, magazynowanie, obróbkę surowców (produktów podstawowych) w miejscu produkcji (mycie, czyszczenie, sortowanie...), bez zmiany w sposób znaczący ich charakteru;
• transport żywych zwierząt;
• w przypadku produktów pochodzenia roślinnego, produktów rybołówstwa i zwierząt łownych – czynności transportowe związane z dostarczeniem tych produktów, z miejsca produkcji do zakładu.
Niedopełnienie obowiązku złożenia wniosku podlega karze pieniężnej w wysokości do 5000zł, nie mniej niż 1000 zł. Obowiązek nakładania kar pieniężnych przez Państwowych Wojewódzkich Inspektorów Sanitarnych wynika z zapisów art. 103 oraz 104 Ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2015 nr 594 ze zm.).
Załącznik I część A rozporządzenia (WE) Nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. U. UE L 139 z dnia 30 kwietnia 2004r.), określa ogólne przepisy higieny, dla produkcji podstawowej i powiązanych działań. Brak przestrzegania warunków higienicznych na plantacjach może dyskwalifikować towar, w związku z czym nie powinien być przyjęty do punktu skupu. Należy stosować działania zapobiegawcze m.in.:
• utrzymywać w czystości obiekty, wyposażenie, pojemniki, skrzynie oraz pojazdy;
• stosować do podlewania wodę o właściwych parametrach mikrobiologicznych;
• stosować prawidłowe nawożenie płodów rolnych (zgodnie z dobrą praktyką rolniczą);
• przestrzegać właściwego używania środków ochrony roślin i biocydów;
• zapewnić w pobliżu plantacji dostęp do czystej wody do mycia rąk;
• zapewnić dostęp do toalet stałych lub przenośnych dla wszystkich pracowników;
• osoby z objawami takimi jak : zakażenia skórne, biegunka, wymioty, owrzodzenia nie powinny zostać dopuszczone do pracy.

Szacowanie strat po wiosennych przymrozkach.


Urząd Gminy Gorzków przystępuje do szacowania strat w uprawach sadowniczych oraz na plantacjach owoców miękkich które spowodowały wiosenne przymrozki.

Rolnicy, których uprawy faktycznie ucierpiały z powodu w/w niekorzystnych warunków atmosferycznych mogą składać odpowiednie oświadczenia  w Urzędzie Gminy Gorzków (druk w załączeniu).

Termin składania wniosków - do dnia 09.06.2017r

Wójt Gminy Gorzków
/-/ Marek Kasprzak

Druk oświadczenia

Wciornastek tytoniowiec

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lublinie
Oddział w Chełmie
KOMUNIKAT z dnia 13 maja 2017 roku

Agrofag: Wciornastek tytoniowiec

Roślina: Tytoń szlachetny

Roślinom tytoniu szlachetnego zagraża wciornastek tytoniowiec – wektor groźnej choroby wirusowej – brązowej plamistości pomidora na tytoniu.

W związku ze zbliżającym się terminem wysadzania rozsady tytoniu w pole w celu ochrony przed wciornastkiem tytoniowcem należy opryskać profilaktycznie rozsadę na 3 dni przed jej wysadzeniem. Pozostałą rozsadę w tunelach lub inspektach należy opryskiwać co 10 dni aż do likwidacji rozsadnika. Po wysadzeniu rozsady na miejsce stałe należy wykonać 3 zabiegi. Pierwszy z nich zaraz po wysadzeniu roślin, następne co 21 dni.

Zaleca się wykonywać zabiegi środkami ochrony roślin z uwzględnieniem stosowania w pierwszej kolejności metod biologicznych, agrotechnicznych i hodowlanych.
Zgodnie z ustawą o środkach ochrony roślin:
• Środki ochrony roślin mogą być stosowane jeżeli zostały dopuszczone do obrotu i stosowania,
• Środki ochrony roślin należy stosować w taki sposób, aby nie stwarzać zagrożenia dla zdrowia ludzi, zwierząt oraz dla środowiska, w tym przeciwdziałać zniesieniu środków ochrony roślin na obszary i obiekty niebędące celem zabiegu z zastosowaniem tych środków oraz planować stosowanie środków ochrony roślin z uwzględnieniem okresu, w którym będą przebywać na obszarze objętym zabiegiem.
• Środki ochrony roślin stosuje się sprzętem sprawnym technicznie.
• Zabieg z zastosowaniem środków ochrony roślin przeznaczonych dla użytkowników profesjonalnych może być wykonywany przez osoby przeszkolone, zgodnie z art. 41 w/w ustawy.
• Profesjonalni użytkownicy środków ochrony roślin są zobowiązani do prowadzenia dokumentacji dotyczącej stosowanych przez nich środków ochrony roślin i przechowywania jej przez co najmniej 3 lata.

Kierownik Oddziału Stanisław Nazar

Linki

 

Instytut Wsparcia Organizacji
Pozarządowych

zrealizował projekt
„Wspieraj lokalnie”
we współpracy z
PITax.pl Rozliczenie PIT

NAJNOWSZE ZDJĘCIA...

//