Nr. rachunku bankowego do wpłat:

 51 8200 0008 2001 0011 5544 0001
             BS Krasnystaw, o/Gorzków

 

INFORMACJA o liczbie urzędników wyborczych w poszczególnych gminach na obszarze właściwości Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Chełmie oraz o zasadach dokonywania zgłoszeń kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego

Działając na podstawie § 2 uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia
19 lutego 2018 r. w sprawie określenia liczby, trybu i warunków powoływania urzędników wyborczych informuję, co następuje:
Liczba urzędników wyborczych w poszczególnych gminach na obszarze właściwości Delegatury

 

Powiat chełmski

 Miasto Rejowiec Fabryczny - 2
Gmina Białopole - 2
Gmina Chełm - 2
Gmina Dorohusk - 2
Gmina Dubienka - 2
Gmina Kamień - 2
Gmina Leśniowice - 2
Gmina Rejowiec - 2
Gmina Rejowiec Fabryczny - 2
Gmina Ruda-Huta - 2
Gmina Sawin - 2
Gmina Siedliszcze - 2
Gmina Wierzbica - 2
Gmina Wojsławice - 2
Gmina Żmudź - 2

 

Powiat krasnostawski

 Miasto Krasnystaw - 3
Gmina Fajsławice - 2
Gmina Gorzków - 2
Gmina Izbica - 2
Gmina Krasnystaw gm. - 2
Gmina Kraśniczyn - 2
Gmina Łopiennik Górny - 2
Gmina Rudnik - 2
Gmina Siennica Różana - 2
Gmina Żółkiewka - 2

 

Powiat włodawski

 Miasto Włodawa - 3
Gmina Hanna - 2
Gmina Hańsk - 2
Gmina Stary Brus - 2
Gmina Urszulin - 2
Gmina Włodawa - 2
Gmina Wola Uhruska - 2
Gmina Wyryki - 2

 

Miasto n. p. p. Chełm - 5

 

 

Zasady dokonywania zgłoszeń kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego

1. Kandydaci na urzędnika wyborczego w gminach z obszaru działania Delegatury składają zgłoszenia w terminie do dnia 15 marca 2018 r. (czwartek) do godz. 15:30.

2. Zgłoszenia mogą być składane osobiście lub przesyłane pocztą na adres:

Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Chełmie

22-100 Chełm

Pl. Niepodległości 1

( III piętro, pok. 324, 288 od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 do 15:30 )

Decyduje data wpływu do Delegatury.

Zgłoszenia otrzymane po terminie pozostają w Delegaturze bez rozpatrzenia.

3. W zgłoszeniu podaje się: imię (imiona) i nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, adres zamieszkania (ujęcia w stałym rejestrze wyborców), wykształcenie, miejsce pracy, nazwę gminy, w której kandydat ma wykonywać funkcję urzędnika wyborczego oraz informacje o ewentualnym doświadczeniu w organizacji wyborów oraz wykonywaniu innych zadań, w których niezbędna była znajomość przepisów Kodeksu wyborczego.

Wzór zgłoszenia kandydata na urzędnika wyborczego 

4. Pracodawca potwierdza na zgłoszeniu fakt zatrudnienia kandydata w urzędzie obsługującym: organy administracji rządowej, samorządowej lub jednostce im podległej lub przez nie nadzorowanej.

5. Do zgłoszenia dołącza się kopię dyplomu potwierdzającego posiadanie wykształcenia wyższego potwierdzoną za zgodność z oryginałem np. przez pracodawcę.

6. Ustawowe wymogi, które muszą spełniać kandydaci na urzędników wyborczych:

- wykształcenie wyższe;

- nie mogą być kandydatami w wyborach w okręgu, w skład którego wchodzi gmina właściwa dla obszaru działania urzędnika wyborczego;

- nie mogą być komisarzem wyborczym;

- nie mogą być pełnomocnikiem wyborczym, pełnomocnikiem finansowym, mężem zaufania, członkiem komisji wyborczej;

- nie mogą wykonywać funkcji urzędnika wyborczego w gminie, na obszarze, której mają zatrudnienie;

- nie mogą być ujęci w stałym rejestrze wyborców, objętym zakresem ich działania, nie dotyczy to kandydatów w miastach na prawach powiatu (miasto Chełm)

- nie mogą należeć do partii politycznych ani prowadzić działalności publicznej niedającej się pogodzić z pełnioną funkcją;

- nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe;

- muszą być pracownikami urzędów obsługujących: organy administracji rządowej, samorządowej lub jednostek im podległych lub przez nie nadzorowanych.

„W związku z treścią art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) informuję, iż administratorem danych osobowych zawartych w przekazanych dokumentach zgłoszeniowych jest Krajowe Biuro Wyborcze z siedzibą w Warszawie przy ul. Wiejskiej 10. Dane osobowe kandydatów do pełnienia funkcji urzędnika wyborczego przekazywane są dobrowolnie, jednak bez ich podania brak będzie możliwości rozpoznania zgłoszenia. Dane osobowe kandydatów będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom. Osobie dokonującej zgłoszenia do pełnienia funkcji urzędnika wyborczego przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a także do pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania danych."

Dyrektor

Delegatury Krajowego Biura Wyborczego

w Chełmie

/-/ Marta Krasa-Burak

Linki

 

Instytut Wsparcia Organizacji
Pozarządowych

zrealizował projekt
„Wspieraj lokalnie”
we współpracy z
PITax.pl Rozliczenie PIT

NAJNOWSZE ZDJĘCIA...

//