Nr. rachunku bankowego do wpłat:

 51 8200 0008 2001 0011 5544 0001
             BS Krasnystaw, o/Gorzków

 

Uroczysta XXII Sesja Rady Gminy Gorzków

W dniu 29 grudnia 2016 r. odbyła się ostatnia już w tym roku XXII Sesja Rady Gminy Gorzków.
Podczas sesji radni podjęli następujące uchwały:
- w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej, która jest ściśle powiązana ze zmianami w budżecie.
- w sprawie zmian budżetu gminy na 2016 rok. Dochody budżetu gminy zwiększono o kwotę 16.035,28 zł. Na zwiększenie dochodów składają się m.in.: wpływy z podatków od osób prawnych, osób fizycznych, wpływy z podatku: leśnego, od środków transportowych oraz od czynności cywilnoprawnych. Dochody po uwzględnionych zmianach stanowią kwotę 11.194.377,05 zł. Odnosząc się do strony wydatkowej zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 10.612,07 zł. Na zwiększenie wydatków składają się: przekazana dotacja dla Gminy Łopiennik w związku z projektem „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu" oraz wkład własny do projektu, którego liderem jest Gmina Mełgiew. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 419.576,79 zł. Są to oszczędności w poszczególnych działach.
W związku z powyższym wydatki po zmianach stanowią kwotę 11.264.377,05 zł. W związku z tymi zmianami zmniejsza się planowane przychody budżetu gminy o kwotę 425.000,00 zł. Źródłami pokrycia deficytu budżetu gminy w kwocie 70.000,00 zł są przychody pochodzące z pożyczek i kredytów w kwocie 70.000,00 zł.
Na sesji Rada Gminy Gorzków podjęła również uchwałę budżetową na 2017 rok oraz przyjęła Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2017-2020. Po przeprowadzonym głosowaniu Pan Wójt podkreślił, że przyjęty został jeden z najważniejszych aktów prawa lokalnego. Budżet gminy jest to zasadnicze i najistotniejsze narzędzie zarządzania gminą. Pan Wójt stwierdził, że dzisiejsze jednogłośne podjęcie tej uchwały świadczy o solidarności całej Rady Gminy. Razem wypracowujemy wspólne cele, jednocześnie pokładając nadzieję, że uda się je zrealizować.

Uroczysta Sesja Opłatkowa 2016
Uroczysta Sesja Opłatkowa 2016 Uroczysta Sesja Opłatkowa 2016
Uroczysta Sesja Opłatkowa 2016
Uroczysta Sesja Opłatkowa 2016 Uroczysta Sesja Opłatkowa 2016
Uroczysta Sesja Opłatkowa 2016
Uroczysta Sesja Opłatkowa 2016 Uroczysta Sesja Opłatkowa 2016
Uroczysta Sesja Opłatkowa 2016
Uroczysta Sesja Opłatkowa 2016 Uroczysta Sesja Opłatkowa 2016
Uroczysta Sesja Opłatkowa 2016
Uroczysta Sesja Opłatkowa 2016 Uroczysta Sesja Opłatkowa 2016

Ponadto zostały podjęte również uchwały w sprawie:
- Rocznego Programu Współpracy Gminy Gorzków z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2017 rok;
- uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania;
- uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 rok;
- uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Gorzków na 2017 rok;
- uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso;
- wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości. Przedmiotowa uchwała dotyczy przedłużenia umowy dzierżawy na okres 5 lat gruntu o pow. 112 m2, znajdującego się pod budynkiem sklepu spożywczego przy ul. Głównej;
- wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości. Uchwała dotyczy działki nr 562/3 o pow. 127 m2.

        Po zakończeniu merytorycznej części obrad rozpoczęło się uroczyste spotkanie opłatkowe, które odbyło się w Centrum Społeczno – Kulturalnym. W spotkaniu uczestniczyli radni, sołtysi, pracownicy Urzędu Gminy oraz zaproszeni goście. Wśród przybyłych gości byli m.in.: Ks. Proboszcz Krzysztof Adamowski, Ks. Wikariusz Marcin Smalec, w imieniu Starosty Krasnostawskiego: Marcin Zając – Członek Zarządu Powiatu Krasnostawskiego oraz Mariusz Frąc – Naczelnik wydziału Architektury i Budownictwa w Starostwie Powiatowym w Krasnymstawie, Piotr Matej – Dyrektor SPZOZ w Krasnymstawie, Mariusz Kołtun - Komendant Powiatowy Policji w Krasnymstawie, Adrian Czwórnóg – Zastępca Kierownika Posterunku Policji w Żółkiewce, Marcin Wojewoda - Prezes BS Izbica, Eliza Jabłońska – Dyrektor BS Krasnystaw/o Gorzków, Beata Jaremek – Dyrektor Gimnazjum, Jerzy Kotuła – Prezes Koła Łowieckiego Nr 81 „Sarna".

Uroczysta Sesja Opłatkowa 2016
Uroczysta Sesja Opłatkowa 2016 Uroczysta Sesja Opłatkowa 2016
Uroczysta Sesja Opłatkowa 2016
Uroczysta Sesja Opłatkowa 2016 Uroczysta Sesja Opłatkowa 2016
Uroczysta Sesja Opłatkowa 2016
Uroczysta Sesja Opłatkowa 2016 Uroczysta Sesja Opłatkowa 2016
Uroczysta Sesja Opłatkowa 2016
Uroczysta Sesja Opłatkowa 2016 Uroczysta Sesja Opłatkowa 2016
Uroczysta Sesja Opłatkowa 2016
Uroczysta Sesja Opłatkowa 2016 Uroczysta Sesja Opłatkowa 2016

Spotkanie miało szczególny, uroczysty charakter. Radosna, życzliwa i rodzinna atmosfera towarzysząca gminnemu spotkaniu wigilijnemu była okazją do wspólnego przeżywania wyjątkowego nastroju Świąt Bożego Narodzenia. Była również okazją do podsumowań mijającego roku oraz planów na przyszły 2017 rok.
Zgromadzeni odśpiewali kolędę, po czym podzielili się opłatkiem – symbolem miłości, pokoju i pojednania oraz złożyli sobie życzenia. Zakończeniem uroczystości był wigilijny poczęstunek przygotowany przez panie: Joannę Winnicką, Annę Chachaj, Joannę Wlizło, Monikę Fidecką, Dorotę Dzwonek, Zenobię Paszko oraz Magdalenę Mielnicką.
Spotkanie umilał swoim występem Młodzieżowy Zespół Wokalny w składzie: Natalia Syposz, Weronika Szewczak i Klaudia Kuśmirska.

Linki

 

Instytut Wsparcia Organizacji
Pozarządowych

zrealizował projekt
„Wspieraj lokalnie”
we współpracy z
PITax.pl Rozliczenie PIT

NAJNOWSZE ZDJĘCIA...

//