Szanowni mieszkańcy,

realizując obowiązek ustawowy wynikający z art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym ( t.j. Dz.U z 2022 roku poz. 559 z późń.zm) przedstawiamy raport o stanie Gminy Gorzków za rok 2021, będący podsumowaniem działalności Wójta w roku poprzednim z uwzględnieniem realizacji polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego.

Raport ten będzie rozpatrywany przez Radę Gminy podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium. W debacie będą mogli wziąć udział również mieszkańcy gminy, po wcześniejszym zgłoszeniu chęci udziału w debacie Przewodniczącemu Rady.

Ważne:
Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana zostanie sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy będą dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia. Termin, miejsce i godzina sesji, na której ma być analizowany raport zostanie przekazany do wiadomości publicznej na 7 dni przed jej planowaną datą.

Wójt Gminy Gorzków
/-/Marek Kasprzak