Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gorzkowie ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy:
referent/inspektor ds. świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych, dodatku osłonowego
Wymiar czasu pracy: ½ etatu.

I. Wymagania niezbędne (konieczne do podjęcia pracy na stanowisku):

 1. Wykształcenie wyższe.
 2. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 3. Znajomość obsługi komputera w środowisku Windows, urządzeń biurowych oraz pakietu MS Office, Open Office.
 4. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
 5. Dobry stan zdrowia, nieposzlakowana opinia.
 6. Wysoka kultura osobista.
 7. Umiejętność analizy dokumentów, logicznego myślenia, pracy w zespole, stosowania przepisów prawa. 
 8. Bardzo dobra znajomość obsługi komputera.
 9. Odpowiedzialność, samodzielność, dokładność, komunikatywność.

II. Wymagania dodatkowe:

 1. Wykształcenie w zakresie nauk społecznych, ekonomicznych, administracyjnych lub prawnych.
 2. Doświadczenie w pracy w pomocy społecznej.
 3. Znajomość systemu komputerowego ,,Sygnity”.
 4. Odporność na stres.
 5. Znajomość ustaw:
  • o świadczeniach rodzinnych,
  • o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,
  • o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”,
  • o dodatku osłonowym,
  • o pracownikach samorządowych oraz aktów wykonawczych do tych ustaw,

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku pracy:

 1. Przyjmowanie wniosków osób ubiegających się o: świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego, dodatek osłonowy oraz prowadzenie w tych sprawach postępowań administracyjnych.
 2. Prowadzenie postępowań wobec dłużników alimentacyjnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 3. Rejestrowanie powyższych wniosków, weryfikacja wniosków, załączników, przygotowywanie i przedkładanie Kierownikowi projektów decyzji administracyjnych, pism i postanowień zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 4. Przygotowywanie korespondencji oraz dokumentów związanych z przyznanymi świadczeniami.
 5. Prowadzenie całości dokumentacji związanej z realizacją świadczeń, a także spraw związanych z dłużnikami alimentacyjnymi.
 6. Prowadzenia wszystkich zadań w systemie komputerowym.
 7. Prowadzenie korespondencji wychodzącej (skierowanej do klientów oraz instytucji obcych).
 8. Sporządzanie list wypłat świadczeń, okresowych zestawień, sprawozdań.
 9. Wykonywanie innych zadań i poleceń przełożonych.

IV. Wymagane dokumenty:

 1. Życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu pracy zawodowej.
 2. List motywacyjny.
 3. Kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie (dyplom ukończenia szkoły) i staż pracy.
 4. Kserokopie innych dodatkowych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.
 5. Kwestionariusz osobowy.
 6. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.
 7. Oświadczenie o niekaralności.
 8. Oświadczenie o dobrym stanie zdrowia.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1781) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022 poz. 530) i własnoręcznie podpisane. Brak własnoręcznego podpisu na ww. dokumentach pod klauzulą zostanie uznane za niespełnienie wymagań formalnych.

V. Warunki pracy na stanowisku:

 • praca o charakterze administracyjno-biurowym z obsługą urządzeń technicznych;
 • obsługa komputera z zastosowaniem narzędzi informatycznych;
 • praca w budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gorzkowie;

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w GOPS Gorzków w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosił mniej niż 6%. O stanowisko mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 902, z późn. zm.).

Termin i miejsce składania dokumentów :

Dokumenty należy składać w zaklejonej kopercie z napisem „Nabór na wolne stanowisko–referent/inspektor w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gorzkowie”, do dnia 11 lipca 2022 r. do godz. 10:00 (w przypadku przesłania pocztą decyduje data wpływu dokumentów do Ośrodka). W ofercie należy podać numer telefonu kandydata oraz adres poczty elektronicznej. Oferty, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane. Nie dopuszcza się możliwości składania dokumentów aplikacyjnych drogą elektroniczną. O terminie i miejscu kolejnych etapów naboru kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie BIP i tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Gorzków.

Kierownik GOPS Gorzków
/-/Agnieszka Bociąg