WÓJT
GMINY
GORZKÓW

 

Gorzków-Osada, 24 kwietnia 2023 roku


Wójt Gminy Gorzków podaje do publicznej wiadomości na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r o gospodarce nieruchomościami (Dz.U z 2023 poz. 344), że nieruchomość gruntowa niezabudowana nr ewid. 344 w miejscowości Wielobycz gmina Gorzków, stanowiąca własność Gminy Gorzków przeznaczona została do sprzedaży w przetargu nieograniczonym.

Adres Nieruchomości Wielobycz, gmina Gorzków
Nr ewidencyjny działki 344
Powierzchnia nieruchomości 1,3033 ha R IIIa, Lzr-R IIIa
Oznaczenie nieruchomości w KW ZA1Z/00108237/3
Przeznaczenie w planie zagospodarowania
przestrzennego Gminy Gorzków
Rolnicza Przestrzeń Produkcyjna (RP), Tereny Leśne (RL), Teren do Zalesień (RLd)
Forma zbycia Przetarg nieograniczony
Cena wywoławcza 22 020,00 złotych (netto/brutto)
Terminy wnoszenia opłat Płatność przed sporządzeniem aktu notarialnego
Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje prawo pierwszeństwa w nabyciu tej nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu

 

Wykaz podano do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni (od dnia 24 kwietnia 2023 r.) w siedzibie Urzędu Gminy Gorzków oraz zamieszczono na stronie internetowej Urzędu Gminy Gorzków oraz w BIP. Ponadto informację o wywieszonym wykazie podano do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34ust 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r o gospodarce nieruchomościami mogą składać stosowny wniosek ws. nabycia w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu tj. od dnia 24 kwietnia 2023 r. do dnia 5 czerwca 2023 r.

Dodatkowe informacje dotyczące powyższego wykazu nieruchomości udzielane będą telefonicznie lub w siedzibie Urzędu Gminy ul. Główna 9, 22-315 Gorzków, tel. 84 6838156 wew. 318

Wójt Gminy Gorzków
/-/ Marek Kasprzak