GMINA
GORZKÓW

 

Gorzków-Osada, dnia 30 marca 2021 roku.

ZAPYTANIE OFERTOWE/SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA

Gmina Gorzków zaprasza do składania ofert na: wykonanie usługi portalu tematycznego z wykorzystaniem narzędzi ICT w ramach projektu: „Zagospodarowanie terenów wokół zbiornika wodnego w Gorzkowie-Osadzie. Etap I” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, w ramach Osi Priorytetowej 7 Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Działania 7.1 Dziedzictwo kulturowe i naturalne – projekty lokalne w ramach konkursu zamkniętego nr RPLU.07.01.00-IZ.00-06-001/19 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, numer projektu: RPLU.07.01.00-06-0012/19.

I. Zamawiający:

Gmina Gorzków,
ul. Główna 9, 22-315 Gorzków-Osada
tel. +48846838156 |  fax +48846838111
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

II. Określenie przedmiotu zamówienia oraz wielkości zamówienia z podaniem informacji o możliwości składania ofert.

Celem zamówienia jest wykonanie portalu internetowego, tematycznego do celów promocji projektu, realizowanej inwestycji oraz potrzeb osób niepełnosprawnych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 do zapytania.

III. Warunki udziału w postępowaniu.

Wykonawca musi posiadać niezbędną wiedzę, doświadczenie, zdolność ekonomiczną i finansową oraz dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

IV. Terminy realizacji usługi.

Planowany termin realizacji zamówienia to 31.08.2021 r.

V. Informacje dodatkowe.

W przypadku podpisania umowy z Wykonawcą, termin płatności będzie wynosił do 14 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT oraz po podpisaniu protokołu zdawczo-odbiorczego potwierdzającego całościową, należytą realizację poszczególnych etapów usługi.
W umowie umieszczone zostaną zapisy dotyczące kar umownych w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy (m.in. w zakresie niedotrzymania terminu realizacji przedmiotu umowy).
Wykonawca poniesie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
W przypadku, gdy Wykonawca złoży ofertę niekompletną lub wymagającą doprecyzowania, Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania do jednokrotnego uzupełnienia/wyjaśnienia oferty.

V. Zasady złożenia oferty

Prosimy o przesyłanie oferty cenowej wg załączonego wzoru na realizację przedmiotu umowy pisemnie na adres: Gmina Gorzków, ul. Główna 9, 22-315 Gorzków-Osada, elektronicznie na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., lub faksem 846838111 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 9 kwietnia 2021 r.

VI. Kryteria oceny i wybór oferty

Zamawiający wybierze ofertę, która będzie najkorzystniejsza w ramach kryterium cena  - 100%. Zastrzega się możliwość unieważnienia postępowania  w przypadku, gdy cena przekroczy kwotę jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

Piotr Cichosz
/-/ Zastępca Wójta