Nr. rachunku bankowego do wpłat:

 51 8200 0008 2001 0011 5544 0001
             BS Krasnystaw, o/Gorzków

 

Modernizacja drogi gminnej Nr 110074 L dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Olesin, nr dz. 425. II postępowanie

Gmina Gorzków ogłasza postępowanie na roboty budowlane pn: „Modernizacja drogi gminnej Nr 110074 L dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Olesin, nr dz. 425”, które  jest prowadzone w trybie wyboru najkorzystniejszej oferty z pominięciem stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) na podstawie art. 4 pkt 8 wymienionej Ustawy – wartość szacunkowa zamówienia poniżej 30 tys. euro.

Marek Kasprzak

/-/Wójt Gminy Gorzków

 

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 05.09.2016 r.
Załącznik nr 1. Formularz ofertowy
Załacznik nr 2, Wzór umowy
Załacznik nr 3. Dokumentacja techniczna: Przedmiar, Opis techniczny, STWiOR

 

 

 

Linki

 

Instytut Wsparcia Organizacji
Pozarządowych

zrealizował projekt
„Wspieraj lokalnie”
we współpracy z
PITax.pl Rozliczenie PIT

NAJNOWSZE ZDJĘCIA...

//