Nr. rachunku bankowego do wpłat:

 51 8200 0008 2001 0011 5544 0001
             BS Krasnystaw, o/Gorzków

 

Zespół Interdyscyplinarny

        W związku z realizacją zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie Wójt Gminy Gorzków Zarządzeniem Nr 18/2011 z dnia 6 maja 2011r. powołał Zespół Interdyscyplinarny w skład, którego wchodzą przedstawiciele następujących instytucji:
1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorzkowie.
2. Posterunek Policji w Żółkiewce.
3. Szkoły Podstawowej w Gorzkowie.
4. Gimnazjum w Gorzkowie.
5. Szkoła Podstawowa w Orchowcu.
6. NZOZ w Gorzkowie.
7. Gminna Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gorzkowie.
8. Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej w Sprawach Karnych przy Sądzie Rejonowym w Zamościu.
9. Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Gorzkowskiej.

        Na pierwszym posiedzeniu Zespołu Interdyscyplinarnego w dniu 19 maja 2011r. wybrano Przewodniczącego Zespołu- Panią Agnieszkę Bociąg. Obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu Interdyscyplinarnego zapewnia Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorzkowie ul. Główna 9 , 22-315 Gorzków -tel. 84 6838506, fax. 84 6838506, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zespół interdyscyplinarny realizuje działania określone w Gminnym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie. Zadaniem zespołu interdyscyplinarnego jest integrowanie i koordynowanie działań podmiotów tj. jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji, oświaty, ochrony zdrowia, kuratorów sądowych, prokuratorów oraz przedstawicieli innych podmiotów działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie w szczególności przez:
• diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie;
• podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku;
• inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie;
• rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym;
• inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.

Podejmowanie interwencji w środowisku wobec rodziny dotkniętej przemocą odbywa się w oparciu o procedurę "Niebieskie Karty" i nie wymaga zgody osoby dotkniętej przemocą w rodzinie. Wszczęcie procedury "Niebieskie Karty" następuje przez wypełnienie formularza "Niebieska Karta - A " w przypadku powzięcia, w toku prowadzonych czynności służbowych lub zawodowych, podejrzenia stosowania przemocy wobec członków rodziny lub w wyniku zgłoszenia dokonanego przez członka rodziny lub przez osobę będącą świadkiem przemocy w rodzinie. W ramach procedury "Niebieskie Karty" członkowie zespołu interdyscyplinarnego lub grupy roboczej:
• udzielają pomocy osobie, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie;
• podejmują działania w stosunku do osoby, wobec której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie, w celu zaprzestania stosowania tego rodzaju zachowań;
• zapraszają osobę, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, na spotkanie zespołu interdyscyplinarnego lub grupy roboczej;
• opracowują indywidualny plan pomocy dla osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie i jej rodziny, który zawiera propozycje działań pomocowych;
• rozstrzygają o braku zasadności podejmowania działań.

Członkowie zespołu interdyscyplinarnego lub grupy roboczej podejmują działania w stosunku do osoby, wobec której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie, w szczególności:
• diagnozują sytuację rodziny, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą;
• przekazują informacje o konsekwencjach popełnianych czynów;
• motywują do udziału w programach oddziaływań korekcyjno - edukacyjnych;
• przeprowadzają rozmowę pod kątem nadużywania alkoholu, środków odurzających lub leków;
• przekazują informacje o koniecznych do zrealizowania działaniach w celu zaprzestania stosowania przemocy w rodzinie.

 

Przydatne mogą okazać się poniższe dokumenty:

 Zespoły Interdyscyplinarne - baza teleadresowa

 Punkty Konsultacyjne
wykaz punktów konsultacyjnych w których prowadzone są poradnie dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie

 Organizacje Pozarządowe
wykaz organizacji pozarządowych świadczących usługi dla osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie

 Ośrodki Pomocy Społecznej
wykaz OPS z terenu woj. lubelskiego

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
rejestr jednostek z terenu woj. lubelskiego

 Procedura Niebieskiej Karty

 Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia w Tyszowcach

 Niebieska Linia
wykaz punktów konsultacyjnych w których prowadzone są poradnie dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie

 Karta Praw Osoby Dotkniętej Przemocą w Rodzinie

 Fundacja WINDA
wykaz punktów konsultacyjnych w których prowadzone są poradnie dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie

 Osobisty Plan Awaryjny
dla osób doświadczających przemocy domowej w czasie epidemii koronawirusa

Linki

 

Instytut Wsparcia Organizacji
Pozarządowych

zrealizował projekt
„Wspieraj lokalnie”
we współpracy z
PITax.pl Rozliczenie PIT

NAJNOWSZE ZDJĘCIA...

//