Program usuwania azbestu w tle dach pokryty eternitem i napis usuwamy azbest bezpłatnie zgłoś się

Gorzków-Osada, dnia 13 kwietnia 2023r.

Wójt Gminy Gorzków uprzejmie informuje o rozpoczęciu naboru wniosków mieszkańców na uzyskanie dotacji w 2023 roku na usuwanie wyrobów azbestowych z nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy Gorzków.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Programu priorytetowego „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest cz. 1) Przedsięwzięcia w zakresie demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest, zgodne z gminnymi programami usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest” na 2023 r.

W związku z powyższym osoby zainteresowane usunięciem azbestu z dachów budynków lub odbioru wcześniej zdemontowanego azbestu, prosimy o składanie wniosków.

Termin:

Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy Gorzków w terminie od 14 kwietnia 2023 r. do 24 kwietnia 2023 r. w godzinach urzędowania tj. od poniedziałku do piątku w godz. 07:30-15:30.

Składanie dokumentów:

Formularze wniosków wraz z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych – RODO dostępne będą w Urzędzie Gminy Gorzków (pokój nr 8) i poniżej w dokumentach do pobrania.

Dodatkowe informacje:

W przypadku gdy azbest należy zdemontować z budynku (mieszkalnego lub gospodarczego) do wniosku należy załączyć kserokopię zgłoszenia budowy obiektów lub wykonywania robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę.

Dofinansowaniem nie będą objęte prace związane z montażem nowych pokryć dachowych lub elewacji, a także koszty związane z zakupem tych materiałów i wykonaniem dokumentacji technicznej. Powyższe koszty pokrywa w całości wnioskodawca (właściciel, użytkownik, posiadacz nieruchomości)

Finansowanie nie obejmuje zwrotu kosztów demontażu, usuwania i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest, jeżeli właściciel, użytkownik wieczysty lub posiadacz samoistny nieruchomości we własnym zakresie zlecił podmiotowi ich demontaż, usuwanie i unieszkodliwienie.

UWAGA!

Złożenie wniosku nie jest jednoznaczne z przyznaniem dofinansowania, gdyż realizacja przedsięwzięcia uzależniona jest od otrzymania wnioskowanej przez Gminę dotacji.