Niezbędne informacje na temat opłaty za odbiór odpadów komunalnych.

Właściciele nieruchomości są obowiązani ponosić na rzecz gminy, na terenie której są położone ich nieruchomości, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Obowiązek ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstaje:

  • w przypadku nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy – za każdy miesiąc, w którym na danej nieruchomości zamieszkuje mieszkaniec;
  • w przypadku nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy – za każdy miesiąc, w którym na danej nieruchomości powstały odpady komunalne.

 

Metoda ustalania opłaty

Opłata za odbiór odpadów komunalnych ustalana jest w oparciu o liczbę mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość.

 

Wysokość opłaty

Stawka opłaty od 1 stycznia 2022 roku wynosi 10 zł/miesiąc od osoby.

 

Terminy i sposób wnoszenia opłaty

Opłatę uiszcza się raz na kwartał, w terminie do ostatniego dnia trzeciego miesiąca kwartału kalendarzowego, obejmującego miesiące, których dotyczy obowiązek wnoszenia opłaty:

  • za I kwartał do 31 marca
  • za II kwartał do 30 czerwca
  • za III kwartał do 30 września
  • za IV kwartał do 31 grudnia

Na potrzeby wnoszenia opłaty za odpady komunalne każdemu właścicielowi nieruchomości, który złożył deklarację, został nadany indywidualny numer rachunku bankowego, na który należy dokonywać wpłat. Ponadto właściciel nieruchomości otrzymuje książeczkę opłat na dany rok kalendarzowy. W przypadku braku możliwości wpłaty opłaty na indywidualny rachunek - wpłaty należy dokonać na ogólny numer rachunku bankowego opłaty za odpady komunalne nr:

47 8200 0008 2007 0011 5544 0064

 w tytule przelewu wpisując adres nieruchomości, której opłata dotyczy.