Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gorzkowie ogłasza nabór na stanowisko Asystent rodziny.

Forma Zatrudnienia:
umowa zlecenia od lutego do grudnia 2023 r.
Miejsce zatrudnienia:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorzkowie
ul. Główna 9, 22-315 Gorzków.

Kandydaci winni spełniać następujące wymagania:

1)wymagania niezbędne:
Asystentem rodziny może być osoba, która:
a) posiada obywatelstwo polskie;
b) posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
c) posiada wykształcenie:
− wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna albo
− wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub
− średnie lub średnie branżowe i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną;
d) nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona;
e) wypełnia obowiązek alimentacyjny- w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego;
f) nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

2)wymagania dodatkowe:
a) znajomość przepisów prawa z zakresu: wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej, pomocy społecznej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii oraz innych aktów związanych z pomocą społeczną;
b) doświadczenie w pracy na takim samym lub podobnym stanowisku;
c) znajomość obsługi komputera;

Kandydaci winni posiadać następujące predyspozycje i umiejętności:

1) komunikatywność, sumienność, zaangażowanie, odpowiedzialność, empatia
2) odporność na stres,
3) cierpliwość i opanowanie,
4) wysoka kultura osobista,
5) obowiązkowość, rzetelność, punktualność,
6) umiejętność pracy w zespole,
7) umiejętność dobrej organizacji pracy własnej,
8) umiejętność rozwiązywania problemów,
9) samodzielność w działaniu,
10) chęć rozwoju zawodowego i podnoszenia własnych kompetencji.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1) opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodzin i w konsultacji z pracownikiem socjalnym, o którym mowa w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
2) opracowanie, we współpracy z członkami rodzin i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej;
3) udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;
4) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych;
5) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych;
6) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi;
7) wsparcie aktywności społecznej rodzin;
8) motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
9) udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej;
10) motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych;
11) udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych;
12) podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin;
13) prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci;
14) realizacja zadań określonych w ustawie z dnia 4 listopada 2016 r. o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” ;
15) prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną,
16) dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku, i przekazywanie tej oceny podmiotowi, o którym mowa w art. 17 ust. 1
17) sporządzanie na wniosek sądu opinii o rodzinie i jej członkach;
18) współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny;
19) współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą, o których mowa w art. 9a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie lub innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna za niezbędną.

Prosimy o nadsyłanie swoich ofert, zawierających następujące dokumenty:

1) CV oraz list motywacyjny
2) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (załącznik 1)
3) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
4) kopie dokumentów (świadectw pracy lub zaświadczeń) potwierdzających staż pracy,
5) odręcznie podpisane oświadczenie (załącznik nr 2):
− o posiadaniu obywatelstwa polskiego, posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,
− o wypełnianiu obowiązku alimentacyjnego – w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku do kandydata wynika z tytułu egzekucyjnego,
− kandydata, że nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona,
− kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyśle przestępstwo skarbowe,
W przypadku zatrudnienia kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia do wglądu pracodawcy oryginały ww. dokumentów.

Miejsce i termin złożenia ofert:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć do dnia 17 lutego 2023 r. do godz. 15:00 w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko Asystenta Rodziny- 2023 ”:
1) osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gorzkowie ul. Główna 9, 22-315 Gorzków.
2) korespondencyjnie (decyduje data wpływu do Ośrodka).

Informację dodatkowe:

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Gorzków.
Ogłaszający nabór zastrzega sobie możliwość nie rozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny.
Dokumenty aplikacyjne kandydatów, którzy nie zostaną zatrudnieni a także oferty niespełniające wymogów formalnych, niepodpisane, niekompletne, przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.
Złożenie przez kandydata oferty w ramach naboru jest równoznaczne z zapoznaniem się przez tego kandydata z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych (załącznik nr 3)
Dodatkowe informacje tel.: 84 68 38 506

Kierownik GOPS Gorzków
Agnieszka Bociąg