Nr. rachunku bankowego do wpłat:

 51 8200 0008 2001 0011 5544 0001
             BS Krasnystaw, o/Gorzków

 

Informacje na temat realizacji projektu

RPOWL 2014 2020

Gmina Gorzków ogłosiła w 2017 r. dwa postępowania przetargowe. Pierwsze zostało unieważnione, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przekroczyła kwotę, jaką zamawiający mógł przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Drugie postępowanie zakończyło się podpisaniem umowy w dniu 22 listopada, 2017 r. Wykonawcą zadania jest Solartime Sp. z o.o. z Rzeszowa. Oferta została złożona na polskich kolektorach Hewalex – KS 2600 TP ACR i KS 2200 TPACR. Wartość całkowita kontraktu wynosi 1 828 534, 29 zł. brutto. Planuje się wykonać 178 instalacji solarnych w terminie do dnia 1 sierpnia 2018 r. Zadanie będzie realizowane w dwóch częściach: pierwsza część - montaż 116 szt. zestawów instalacji kolektorów słonecznych solarne usytuowanych na dachu lub elewacji budynku mieszkalnego nie później niż do dnia 30 maja .2018 r., druga część - montaż 62 szt. zestawów instalacji kolektorów słonecznych usytuowanych na gruncie lub budynku gospodarczym nie później niż do dnia 1 sierpnia 2018 r. Uczestnicy projektu będą współfinansować zadanie i koszt ich udziału jest uzależniony od wielkości zestawu, usytuowania kolektorów oraz wpięcia górnej wężownicy podgrzewacza wody do pieca c.o. i/lub grzałki. Podatek VAT oraz koszt wpięcia wężownicy do pieca lub grzałki są kosztami niekwalifikowanymi. Dodatkowo zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Rozwoju i Finansów dotacja UE powinna być opodatkowana VAT, ponieważ ma wpływ na koszt wykonania usługi. Średni koszt udziału mieszkańca w projekcie kształtuje się na poziomie 3-4 tys. zł. Mieszkańcy byli informowani o tych okolicznościach podczas organizowanych spotkań w lipcu 2017 r., wkrótce zostaną zaproszeni do podpisania aneksów do umów użyczenia zawartych z gminą. Przyjmuje się, że projekt zostanie zrealizowany najpóźniej do 1 sierpnia, 2018 r., bo zgodnie z deklaracjami wykonawcy, uda mu się ukończyć to zdanie wcześniej, najpewniej wiosną 2018 r. Wiele zależy od warunków pogodowych i sytuacji na rynku zamówień publicznych, gdyż obecnie wiele samorządów w Polsce realizuje podobne projekty, a krąg wykonawców jest mocno ograniczony. Obok instalacji urządzeń zostanie wykonany portal internetowy i aplikacja na urządzenia mobilne, która będzie służyć m. in. do celów statystycznych polegających na zliczaniu energii.

Linki

 

Instytut Wsparcia Organizacji
Pozarządowych

zrealizował projekt
„Wspieraj lokalnie”
we współpracy z
PITax.pl Rozliczenie PIT

NAJNOWSZE ZDJĘCIA...

//