RADA
GMINY
GORZKÓW

 

Gorzków-Osada, 7 stycznia 2020 roku

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, z późn. zm.) zawiadamiam o:

XXI Sesji Rady Gminy Gorzków
w dniu 14 stycznia 2020 r. (czwartek).

Obrady odbędą się w Sali Posiedzeń Urzędu Gminy Gorzków. Początek obrad godzina 9:00.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Informacja o sporządzeniu protokołu z XX Sesji Rady Gminy Gorzków.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Informacja o interpelacjach radnych oraz udzielonych przez Wójta odpowiedziach.
 6. Informacja Wójta z wykonania uchwał Rady oraz podejmowanych działaniach między sesjami.
 7. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
  • uchwały budżetowej na rok 2021;
  • wieloletniej prognozy finansowej;
  • udzielenia Województwu Lubelskiemu pomocy finansowej na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 842 Rudnik Szlachecki –Wysokie –Krasnystaw poprzez budowę chodnika na odcinku granicy gminy od km 47+607,68 do km 50+210,68 w msc. Borów, strona lewa wraz z budową zjazdów (dz. drogowa nr 1793 i 1799) etap I od km 47+607,68 do km 48+400,00”;
  • udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Krasnostawskiego na opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania pod nazwą: „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 3105L Olchowiec –Czysta Dębina–Gorzków od km 7+410 do km 8+082 o dł. 0,672 km”;
  • udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Krasnostawskiego na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3114 L Chorupnik –Piaski Szlacheckie –Izbica od km 0+980 do km 5+838 o dł. 4,858 km”;
  • udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Krasnostawskiego na opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3118 Felicjan –Bobrowe–Wielobycz od km 0+000 do km 0+726 o dł. 0,726 km”;
  • udzielenia pomocy finansowej dla Ośrodka Pomocy Osobom Uzależnionym w Chełmie;
  • uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 rok;
  • uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Gorzków na 2021 rok;
  • uchwalenia planu pracy Rady Gminy Gorzków na 2021 rok;
  • uchwalenia planów pracy Komisji Stałych Rady Gminy Gorzków na 2021 rok.
 8. Przyjęcie sprawozdań z pracy Komisji Stałych Rady Gminy za rok 2020.
 9. Wolne wnioski, informacje i komunikaty.
 10. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Konstanty Nieścior