RADA
GMINY
GORZKÓW

 

Gorzków-Osada, 14 marca 2023 roku

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) – zawiadamiam o:

XLVI Sesji Rady Gminy Gorzków
w dniu 23 marca 2023 r. (czwartek).

Obrady odbędą się w Sali Posiedzeń Urzędu Gminy Gorzków. Początek obrad godzina 9:00.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Informacja o sporządzeniu protokołu z XLV Sesji Rady Gminy Gorzków.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Informacja o interpelacjach radnych oraz udzielonych przez Wójta odpowiedziach.
 6. Informacja Wójta z wykonania uchwał Rady oraz podejmowanych działaniach między sesjami.
 7. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
  • zmiany wieloletniej prognozy finansowej;
  • zmian budżetu gminy na rok 2023;
  • udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Krasnostawskiego na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3114 L Chorupnik – Piaski Szlacheckie – Izbica od km 0+980 do km 5+838 dł. 4, 858 km”;
  • przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gorzków na 2023 rok;
  • wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Gorzków;
  • wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Gorzków.
 8. Wolne wnioski, informacje i komunikaty.
 9. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Konstanty Nieścior

Transmisja on-line dostępna na portalu mieszkańca pod linkiem: https://posiedzenia.pl/gorzkow