RADA
GMINY
GORZKÓW

 

Gorzków-Osada, 8 czerwca 2021 roku

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, z późn. zm.) zawiadamiam o:

XXIV Sesji Rady Gminy Gorzków
w dniu 15 czerwca 2021 r. (wtorek).

Obrady odbędą się w Sali Posiedzeń Urzędu Gminy Gorzków. Początek obrad godzina 9:00.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Informacja o sporządzeniu protokołu z XXIII Sesji Rady Gminy Gorzków.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Informacja o interpelacjach radnych oraz udzielonych przez Wójta odpowiedziach.
 6. Informacja Wójta z wykonania uchwał Rady oraz podejmowanych działaniach między sesjami.
 7. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
  • zmiany wieloletniej prognozy finansowej;
  • zmian budżetu gminy na rok 2021;
  • uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Gorzków;
  • wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Rudnik a Gminą Gorzków w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę mieszkańców miejscowości Józefów i Borsuk w Gminie Gorzków;
  • zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorzków;
  • rozpatrzenia petycji;
  • w sprawie zmiany klasy drogi gminnej położonej w miejscowości Felicjan.
 8. Wolne wnioski, informacje i komunikaty.
 9. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Konstanty Nieścior