RADA
GMINY
GORZKÓW

 

Gorzków-Osada, 28 listopada 2022 roku

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, z późn. zm.) oraz § 31 ust. 3 Statutu Gminy Gorzków przyjętego uchwałą nr II/3/2018 Rady Gminy Gorzków z dnia 29 listopada 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2019 r. poz. 393, z późn. zm.) – na wniosek Wójta Gminy – zawiadamiam o:

XLII Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Gorzków
w dniu 1 grudnia 2022 r. (czwartek).

Obrady odbędą się w Sali Posiedzeń Urzędu Gminy Gorzków. Początek obrad godzina 8:00.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Stwierdzenie quorum.
  3. Przyjęcie porządku obrad.
  4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2022;
  5. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Konstanty Nieścior

Transmisja on-line dostępna na portalu mieszkańca pod linkiem: https://posiedzenia.pl/gorzkow