RADA
GMINY
GORZKÓW

 

Gorzków-Osada, 29 października 2021 roku

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, z późn. zm.) zawiadamiam o:

XXVII Sesji Rady Gminy Gorzków
w dniu 9 listopada 2021 r. (wtorek).

Obrady odbędą się w Sali Posiedzeń Urzędu Gminy Gorzków. Początek obrad godzina 9:00.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Informacja o sporządzeniu protokołu z XXVI Sesji Rady Gminy Gorzków.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Informacja o interpelacjach radnych oraz udzielonych przez Wójta odpowiedziach.
 6. Informacja Wójta z wykonania uchwał Rady oraz podejmowanych działaniach między sesjami.
 7. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
  • zmiany wieloletniej prognozy finansowej;
  • zmian budżetu gminy na rok 2021;
  • udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Krasnostawskiego na realizację zadania: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3118L Felicjan – Bobrowe – Wielobycz od km 0+000 do km 0+726 o dł. 0,726 km”;
  • obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2022 rok;
  • określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Gorzków na rok 2022;
  • określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Gorzków na rok 2022;
  • ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
  • Rocznego Programu Współpracy Gminy Gorzków z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok;
  • wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Gorzków z dotychczasowym dzierżawcą na czas oznaczony do 3 lat;
  • wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata i na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Gorzków;
  • wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Gorzków;
  • zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorzków – ETAP A.
 8. Wolne wnioski, informacje i komunikaty.
 9. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Konstanty Nieścior

Transmisja on-line dostępna na portalu mieszkańca pod linkiem: https://posiedzenia.pl/gorzkow