RADA
GMINY
GORZKÓW

 

Gorzków-Osada, 26 kwietnia 2021 roku

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, z późn. zm.) zawiadamiam o:

XXIII Sesji Rady Gminy Gorzków
w dniu 30 kwietnia 2021 r. (piątek).

Obrady odbędą się w Sali Posiedzeń Urzędu Gminy Gorzków. Początek obrad godzina 9:00.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Informacja o sporządzeniu protokołu z XXII Sesji Rady Gminy Gorzków.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Informacja o interpelacjach radnych oraz udzielonych przez Wójta odpowiedziach.
 6. Informacja Wójta z wykonania uchwał Rady oraz podejmowanych działaniach między sesjami.
 7. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
  • zmiany wieloletniej prognozy finansowej;
  • zmian budżetu gminy na rok 2021;
  • ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobieranych przez uczelnie oraz specjalności i form kształcenia nauczycieli prowadzonych przez uczelnie, na których dofinansowanie jest przyznawane w 2021 roku;
  • uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorzków;
  • uchylenia uchwały Rady Gminy Gorzków w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Gorzków.
 8. Wolne wnioski, informacje i komunikaty.
 9. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Konstanty Nieścior