RADA
GMINY
GORZKÓW

 

Gorzków-Osada, 3 września 2021 roku

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, z późn. zm.) zawiadamiam o:

XXVI Sesji Rady Gminy Gorzków
w dniu 10 września 2021 r. (piątek).

Obrady odbędą się w Sali Posiedzeń Urzędu Gminy Gorzków. Początek obrad godzina 9:00.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Informacja o sporządzeniu protokołu z XXV Sesji Rady Gminy Gorzków.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Informacja o interpelacjach radnych oraz udzielonych przez Wójta odpowiedziach.
 6. Informacja Wójta z wykonania uchwał Rady oraz podejmowanych działaniach między sesjami.
 7. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
  • zmian budżetu gminy na rok 2021;
  • projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XIII/101/2020 Rady Gminy Gorzków z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorzków;
  • wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Gorzków nieruchomości położonej w miejscowości Orchowiec stanowiącej mienie gminne.
 8. Wolne wnioski, informacje i komunikaty.
 9. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Konstanty Nieścior

Transmisja on-line dostępna na portalu mieszkańca pod linkiem: https://posiedzenia.pl/gorzkow