Nr. rachunku bankowego do wpłat:

 51 8200 0008 2001 0011 5544 0001
             BS Krasnystaw, o/Gorzków

 

Ogłoszenie z dnia 22 lutego 2018 r. o otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadań pożytku publicznego Gminy Gorzków w 2018 r.

Działając na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.),Wójt Gminy Gorzków ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadań pożytku publicznego Gminy Gorzków w 2018 r.Przewiduje się powierzenie zadań w zakresie: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej. Szczegółowe informacje zawiera załączona dokumentacja konkursowa.

Marek Kasprzak

/-/Wójt Gminy Gorzków

Zarządzenie ne 8/2018 Wójta Gminy Gorzków z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań pożytku publicznego Gminy Gorzków w 2018 r.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadań pożytku publicznego Gminy Gorzków w 2018 r.

a) Wzór formularza oferty

b) Wzór umowy

c) Wzór sprawozdania

 

Linki

 

Instytut Wsparcia Organizacji
Pozarządowych

zrealizował projekt
„Wspieraj lokalnie”
we współpracy z
PITax.pl Rozliczenie PIT

NAJNOWSZE ZDJĘCIA...

//