Nr. rachunku bankowego do wpłat:

 51 8200 0008 2001 0011 5544 0001
             BS Krasnystaw, o/Gorzków

 

II NABÓR WNIOSKÓW APLIKACYJNYCH W RAMACH PROGRAMU „MARKA LOKALNA SZANSĄ ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI NA SZLACHECKIM SZLAKU W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM”


„Ogłoszenie o naborze”
Fundacja Fundusz Lokalny im. Jana III Sobieskiego jako Operator Dotacji
ogłasza II nabór wniosków
JIIIS/DOT/II/2014
w ramach Projektu „Marka lokalna szansą rozwoju przedsiębiorczości na Szlacheckim Szlaku w województwie lubelskim” współfinasowanego przez Szwajcarię w ramach Szwajcarskiego Programu Współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej
Wniosek aplikacyjny wraz z załącznikami należy złożyć w zaklejonej kopercie osobiście lub wysyłać listem poleconym albo pocztą kurierską w terminie:

od dnia 22 kwietnia 2014 roku do dnia 30 maja 2014 roku do godz. 15.00

na adres:

Fundacja Fundusz Lokalny im. Jana III Sobieskiego, pokój 315 ul. Partyzancka 2 21-007 Mełgiew

 

________________________________________________________________________________

Podmioty uprawnione do ubiegania się o wsparcie:
- funkcjonujące przedsiębiorstwa
- nowe firmy/podmioty rozpoczynające własną działalność gospodarczą
- organizacje pozarządowe
W ramach niniejszego naboru wniosków jeden WNIOSKODAWCA może złożyć tylko jeden wniosek.

________________________________________________________________________________


Budżet i poziom dofinansowania:
Ogólna, orientacyjna kwota dostępna w ramach niniejszego naboru wynosi 1 990 563,79 CHF.
W ramach niniejszego naboru wyodrębniona została alokacja dla osób fizycznych planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej. Zaplanowano udzielenie wsparcia dla 37 nowych firm/podmiotów rozpoczynających własną działalność. Pozostała kwota alokacji przeznaczona będzie dla organizacji pozarządowych i istniejących przedsiębiorstw.
W przypadku, gdy przewidziana finansowa alokacja nie może być w pełni wykorzystana ze względu na niedostateczną jakość lub liczbę złożonych wniosków przez osoby planujące rozpoczęcie działalności gospodarczej, Fundacja Fundusz Lokalny im. Jana III Sobieskiego zastrzega sobie prawo do realokacji pozostałych środków pomiędzy pozostałe grupy Wnioskodawców lub przeniesienia
środków na kolejne nabory.

Poziomy i kwoty dofinansowania:

Beneficjent dotacji   Maksymalny
poziom
dofinansowania
w %
 Minimalna kwota
dofinansowania
w PLN
 Maksymalna
kwota
dofinansowania
w PLN
 Prywatne przedsiębiorstwa  60%  30 000  300 000
 Nowe firmy /podmioty
rozpoczynające własną działalność
gospodarczą
 70%  20 000  40 000
 Organizacje pozarządowe  90%  20 000  50 000

________________________________________________________________________________

Informacja i dokumenty aplikacyjne do pobrania:
Szczegółowe Wytyczne dla ubiegających się o dotację wraz z dokumentami aplikacyjnymi do pobrania są dostępne na stronach internetowych pod adresami: www.szlaksobieskiego.info,
www.melgiew.pl, www.rybczewice.pl, www.wolka.pl, www.spiczyn.pl, www.gorzkow.eu, www.piaski.pl.
Bliższe informacje można uzyskać w siedzibie Fundacji Fundusz Lokalny im. Jana III Sobieskiego jak również w Gminach Partnerskich Projektu. Pytania związane z wypełnieniem wniosku mogą być wysłane e-mailem, pocztą lub faksem nie później niż na 7 dni roboczych przed ostatecznym terminem składania wniosków pod adresy i numery podane poniżej:

Fundacja Fundusz Lokalny im. Jana III Sobieskiego, pokój 315
ul. Partyzancka 2
21-007 Mełgiew
Nr tel. 81 460 57 70
Nr fax: 81 460 57 28 wew 228
Adres e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .

 

Załączniki:

Ogłoszenie II naboru

Wytyczne dla os. ubiegających się o dotacje

Wzór pisma przewodniego

Załącznik nr A: Wniosek aplikacyjny

Instrukcja wypełniania wniosku

Załączniki do wniosku:

Załącznik nr 1 - Harmonogram realizacji projektu

Załącznik nr 2 - Budżet

Załącznik nr 3  - Biznesplan dla firm nowopowstałych

Załącznik nr 3 - Biznespaln dla firm istniejących

Załącznik nr 3 - firmy istniejące - Wskaźniki finansowe

Załącznik nr 3 - organizacje pozarządowe - Plan projektu

Załącznik nr 4 - Oświadczenie wnioskodawcy o kwalifikowalności VAT

Załącznik nr 5 - Oświadczenie o otrzymaniu pomocy de minimis

Załącznik nr 6 - Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Załącznik nr 6 - Formularz informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis

Załącznik nr 7 - Oświadczenie dotyczące sytuacji finansowej

Załącznik nr 8 - Oświadczenie o posiadaniu niezbędnych środków finansowych

Załącznik nr 9 - Oświadczenie o zgodzie na zaciągnięcie przez małżonka zobowiązań

Załącznik nr 10 - Upoważnienie do reprezentowania wnioskodawcy

Załącznik nr B: Umowa o dofinansowanie projektu

Załącznik nr 2 do umowy - weksel

Załącznik nr 3a do Umowy - deklaracja wekslowa dla osób fizycznych

Załącznik nr 3b do Umowy - deklaracja wekslowa dla osób prawnych

Załącznik nr C: Karta oceny formalnej

Załącznik nr D: Karta oceny merytorycznej

Załącznik nr E: Karta kryteria wyboru

 

Uwaga

Informujemy, że sprostowaniu ulega zapis w Załączniku nr 3 - Biznesplan dla nowopowstałych przedsiębiorstw, dotyczący obowiązku składania przez podmioty rozpoczynające własną działalność gospodarczą - Biznesplanu w formacie Excel. Osoby rozpoczynające działalność gospodarczą składają jedynie Załącznik nr 3 - Biznesplan dla nowopowstałych przedsiębiorstw w formacie Word.

Najnowsze artykuły w kategorii

Linki

 

Instytut Wsparcia Organizacji
Pozarządowych

zrealizował projekt
„Wspieraj lokalnie”
we współpracy z
PITax.pl Rozliczenie PIT

NAJNOWSZE ZDJĘCIA...

//