Nr. rachunku bankowego do wpłat:

 51 8200 0008 2001 0011 5544 0001
             BS Krasnystaw, o/Gorzków

 

Rekrutacja.

       W wyniku rekrutacji do projektu systemowego pod tytułem „ Masz szansę” realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorzkowie zostało zakwalifikowych 6 osób korzystających z pomocy społecznej, w tym 5 osób bezrobotnych oraz jedna zatrudniona w rolnictwie.

Uczestnicy projektu zostali wyłonieni na podstawie wywiadów środowiskowych przeprowadzonych przez pracowników socjalnych. Zostali objęci kompleksowym wsparciem poprzez zawarcie i prowadzenie kontraktów socjalnych, z zastosowaniem instrumentów aktywnej integracji z grup: edukacyjnej, zawodowej, zdrowotnej i społecznej. W ramach instrumentu aktywizacji społecznej, edukacyjnej, zdrowotnej i zawodowej w okresie od 4 do 26 maja b.r. sześciu beneficjentów uczestniczyło w szkoleniu „Opiekunka dziecka, osoby starszej i chorej z elementami profilaktyki zdrowotnej i doradztwa zawodowego”. Szkolenie obejmowało zajęcia z zakresu opieki nad osobami starszymi, przewlekle chorymi, niepełnosprawnymi oraz dziećmi.

Celem było przygotowanie słuchaczy do wykonywania zawodu opiekunki osób zależnych. Szkolenie przeprowadzone zostało na podstawie szczegółowego programu opracowanego przez organizatora szkolenia z uwzględnieniem części teoretycznej i praktycznej z wykorzystaniem odpowiednich pomocy dydaktycznych, w szczególności prezentacji i materiałów szkoleniowych. Cykl szkoleniowy podzielony został na moduły: opiekunka, profilaktyka zdrowotna, oraz doradztwo zawodowe. Szkolenie trwało 16 dni, zajęcia odbywały się w Centrum Społeczno-Kulturalnym w Gorzkowie Osadzie, pięć dni w tygodniu, w godzinach 12.30 – 18.45. Możliwość sięgania po środki unijne przez instytucje pomocy społecznej stwarza szansę na zwiększanie innowacyjnych, dodatkowych form usług skierowanych do osób i grup społecznych borykających się z trudnymi sytuacjami życiowymi.

Realizacja Projektu ...

 • Informacja o realizacji projektu "Masz Szanse".

         Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorzkowie Realizuje projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VII " Promocja integracji społecznej" Działania 7.1. "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji" Poddziałanie 7.1.1. " Rozwój i...

  Czytaj więcej...

 • Trening Automotywacji.

         Gmina Gorzków/ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorzkowie kontynuuje realizację projektu systemowego pt. „Masz szansę”w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W ramach zawartych kontraktów socjalnych w czerwcu 2010r. 6 osób uczestniczyło w szkoleniu „Trening Automotywacji”. Celem...

  Czytaj więcej...

 • Wycena przedmiotu zamówienia.

         W związku z planowanym zamówieniem na usługi szkoleniowe, na potrzeby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gorzkowie , który realizuje projekt systemowy pt. ,,Masz szansę” w ramach Priorytetu VII Promocja aktywnej integracji, Działania 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji,...

  Czytaj więcej...

 • Rekrutacja.

         W wyniku rekrutacji do projektu systemowego pod tytułem „ Masz szansę” realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorzkowie zostało zakwalifikowych 6 osób korzystających z pomocy społecznej, w tym 5 osób bezrobotnych oraz jedna zatrudniona w rolnictwie. Uczestnicy projektu zostali...

  Czytaj więcej...

Linki

 

Instytut Wsparcia Organizacji
Pozarządowych

zrealizował projekt
„Wspieraj lokalnie”
we współpracy z
PITax.pl Rozliczenie PIT

NAJNOWSZE ZDJĘCIA...

//