Duży zielony ciągnik stojący na polu

Rolnikom posiadającym użytki rolne na terenie Gminy Gorzków, przypominamy o możliwości odzyskania podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Termin i miejsce składania wniosków

Wnioski o zwrot podatku składamy w terminie od 2 sierpnia do 31 sierpnia 2021 r., w pokoju Referatu Podatkowego, wejście od ul. Głównej (od strony Banku Spółdzielczego).

Do wniosku należy dołączyć faktury VAT oleju napędowego zakupionego w okresie: od 1 lutego 2021 roku do 31 lipca 2021 roku, a także w przypadku ubiegania się przez producenta rolnego o zwrot podatku w odniesieniu do bydła, dokument wydany przez kierownika biura powiatowego ARiMR, zawierający informację o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta rolnego.

Limit zwrotu podatku w 2021 r. wynosi:

  • 100,00 zł × ilość ha użytków rolnych,
  • 30,00 zł × średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła.

Kiedy otrzymasz pieniądze?

Wypłata zwrotu podatku akcyzowego nastąpi w sposób określony we wniosku w terminie 1 – 29 października 2021 r.

Zadbaj o bezpieczeństwo swoje i innych

W związku z pandemią COVID-19 interesanci będą obsługiwani w reżimie sanitarnym. W pokoju może być obsługiwanych jednocześnie dwóch interesantów.
Apelujemy o wcześniejsze pobranie wniosku i niezwlekanie ze złożeniem do ostatniego dnia, wniosek powinien być również wypełniony samodzielnie przez rolnika, przed wejściem do biura Referatu Podatkowego.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 84 68 38 156 (wew. 310-311).